การประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก
 


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง War Room ชััน 5 กรมการพัฒนาชุมชน

  อ่านต่อ  

ประชุมติดตามการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558
 


นายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 5001 ชััน 5 กรมการพัฒนาชุมชน

  อ่านต่อ  

ประชุมติดตามการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2558
(รอบ 9 เดือน)

 


นายกิติพล เวชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประธานการประชุม ติดตามการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 9 เดือน) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง War Room ชััน 5 กรมการพัฒนาชุมชน

  อ่านต่อ  

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการบริหารราชการกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง "การปรับตัวของกรมการพัฒนาชุมชนรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงและโจทย์การพัฒนาที่ท้าทาย"

 


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ "การปรับตัวของกรมการพัฒนาชุมชน รองรับความเปลี่ยนแปลง และโจทย์การ
พัฒนาที่ท้าทาย" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ   

ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการเสริมสร้าง
ความรู้ PMQA

 


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการเสริมสร้างความรู้ PMQA เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องเบญจรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ   


ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ   

++ข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (มิติภายนอก)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (มิติภายใน)
เอกสารประกอบการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558

++ข้อมูลเพิ่มเติม


ไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับตัวของกรมการพัฒนาชุมชน รองรับความเปลี่ยนแปลงและโจทย์การพัฒนาที่ท้าทาย" วันที่ 16 - 17 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่
สื่อเรียนรู้ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การเขียน Application Report (ผอ.อารีย์พันธ์ เจริญสุข)
การเขียน Application Report รางวัลระดับดีเด่น (รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม)
แนวทางการดำเนินงาน PMQA ระดับจังหวัด (อ.จาดุร อภิชาตบุตร)
PPT. การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) วันที่ 18- 20 มิ.ย. 2557
ณ โรงแรมที เค.
ไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) วันที่ 18- 20 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมที เค.
เรื่องเล่าจากบอส
Happy Workplace
คู่มือการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) 19 มิ.ย. 57
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก)
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี 2557 (มิติภายใน)
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพจัดการภาครัฐ ประจำปี 2557


แจ้งผู้รับรางวัล คน พช. และหน่วยงานต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ตามหนังสือ ที่ มท 0410/ว 1439

ประกาศผลการคัดเลือก คน พช. และหน่วยงานต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2558
การตรวจสอบการนำเข้าคู่มือสำหรับประชาชนในระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ
สำหรับประชาชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับตัวของกรมการพัฒนาชุมชนรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงและโจทย์การพัฒนาที่ท้าทาย
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การปี 2557

 

++ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศผลการดำเนินงานการสร้างความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2555

++ข้อมูลเพิ่มเติม