ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

 


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ   

ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 


นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ   

ประชุมซักซ้อมเพื่อรับการตรวจประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
 


การประชุมซักซ้อมเพื่อรับการตรวจประเมินผล
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน(มิติภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันที่ 3 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ   

 

++ข้อมูลเพิ่มเติม

 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพจัดการภาครัฐ ประจำปี 2557

 

++ข้อมูลเพิ่มเติม


 

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่มท 0410/ว011 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557แบบฟอร์มการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การปี 2557

 

++ข้อมูลเพิ่มเติมประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำีปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศผลการดำเนินงานการสร้างความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2555

++ข้อมูลเพิ่มเติม