นำเสนอผลการดำเนินงาน
เพื่อขอรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2559
จ.อ่างทอง
นำเสนอผลการดำเนินงาน
เพื่อขอรับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี 2559
จ.อ่างทอง
การประชุมติดตาม
การดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5
กรมการพัฒนาชุมชน
การประชุมมอบหมายภารกิจ
การดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น3
กรมการพัฒนาชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น3
กรมการพัฒนาชุมชน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขงอหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น3
กรมการพัฒนาชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการกระบวนงานที่สำคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น3
กรมการพัฒนาชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทำงานบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น3
กรมการพัฒนาชุมชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเอบีน่าส์ เฮ้าส
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมเอบีน่าส์ เฮ้าส
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทำงานบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม 5001
การตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม 5001
ประชุมเตรียมความพร้อม
Site Visit คำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม 3001

 

การประชุมคณะทำงาน
บูรณาการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 5001
การประชุมคณะทำงาน
สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 5001
การประชุมคณะทำงาน
บูรณาการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุม 3001

รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ณ ห้องเจ้าพระยา 1-2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ
การประชุมรายงานผล
การดำเนินงานคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตัวชี้วัดมิติภายใน
ด้านการพัฒนาองค์การ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5
งาน "เศรษฐกิจฐานรากมั่งคง  ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ"
ระหว่างวันที่ 9 -13
กันยายน 2558
ณ อาคารเอ็กซิบิชั่นฮอล์ล
6 – 8 เมืองทองธานี
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน
การเสริมสร้างความรู้ PMQA
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องเบญจัรตน์
โรงแรมเอบีน่าส

 

++ข้อมูลเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0410/ว 0774 ลว. 13 พ.ค. 2559
แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองฯ
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน (มิติภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน (มิติภายนอก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (มิติภายนอก)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (มิติภายใน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
PPT. การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) วันที่ 18- 20 มิ.ย. 2557
ไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) วันที่ 18- 20 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมที เค.
เรื่องเล่าจากบอส
Happy Workplace
คู่มือการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) 19 มิ.ย. 57
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก)
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี 2557 (มิติภายใน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สื่อเรียนรู้ PMQA

การเขียน Application Report (ผอ.อารีย์พันธ์ เจริญสุข)
การเขียน Application Report รางวัลระดับดีเด่น (รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม)
แนวทางการดำเนินงาน PMQA ระดับจังหวัด (อ.จาดุร อภิชาตบุตร)

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพจัดการภาครัฐ ประจำปี 2557

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศผลการคัดเลือก คน พช. และหน่วยงานต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0410/ว 1387 ลงวันที่ 17สิงหาคม 2559
แบบตอบรับการเข้ารับโล่รางวัล
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0410/ว 0796 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
แบบฟอร์ม คน พช. ต้นแบบ
แบบฟอร์ม หน่วยงานต้นแบบ

โปสเตอร์ "ค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน"
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แจ้งผู้รับรางวัล คน พช. และหน่วยงานต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ตามหนังสือที่ มท 0410/ว 1439
ประกาศผลการคัดเลือก คน พช. และหน่วยงานต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมองค์การ ประจำปี พ.ศ. 2558
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART

แผ่นพับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศเจตนารมณ์
แนวทางการปฏิบัติ OG
แบบลงนามรับทราบ (ส่วนกลาง) (ส่วนภูมิภาค)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน

ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้คู่มือฯ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
การตรวจสอบการนำเข้าคู่มือสำหรับประชาชนในระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ สำหรับประชาชน

คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผล ประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

แผนบริหารความต่อเนื่อง "Business Continuity Plan" (BCP)

คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 618/2558 ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับตัวของกรมการพัฒนาชุมชนรองรับความเปลี่ยน แปลงและโจทย์การพัฒนาที่ท้าทาย" วันที่ 16 - 17 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับตัวของกรมการพัฒนาชุมชนรองรับ ความเปลี่ยนแปลงและโจทย์การ พัฒนาที่ท้าทาย

ไฟล์การปฏิรูปประเทศไทยสู่อนาคต 2575

การประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย
การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย (Monitoring Center) กรมการพัฒนาชุมชน
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0410/ว 0796 ลว. 17 พ.ค. 2559
แบบฟอร์ม คน พช. ต้นแบบ
แบบฟอร์ม หน่วยงาน ต้นแบบ
การดำเนินงานตามคำรับรอบการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มท 0410/ว 0774 ลว. 13 พ.ค. 2559)
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (มท 0410/ว 0224 ลว. 9 ก.พ. 2559)

การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART
แบบฟอร์มการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การปี 2557

++ข้อมูลเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน    ดาวน์โหลด => แบบสรุปรายชื่
ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบที่ 1
(การคัดกรองเอกสารเบื้องต้น)

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใและตรวจสอบได้ของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศผลการดำเนินงานการสร้างความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2555


++ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสำนักงาน (Office 2016)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (14 ต.ค. 2558) 
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2559 เว็บไซต์ ์https://pacc.job.thai.com 
กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

กรมราชทัณฑ์เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา
ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559
เว็บไซตhttp://correct.thaijobjob.com

เปิดสอบปลัดอำเภอ 100 อัตรา รับสมัครสอบปี 2559

กรมการปกครอง เปิดสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 100 อัตรา
ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สมัคร ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน 2559
เว็บไซตhttp://job.dopa.go.th/