ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ   

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยเชิญคุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท.

อ่านต่อ   

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดมิติภายใน
ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ   

ประชุมแนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ
ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 


รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อนุกรรมการพัฒนาระบบบราชการ เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. บรรยายพิเศษ ในหัว ข้อ "แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2558" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 5001
ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ   

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการบริหารราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
 


ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการบริหาร ราชการแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "แนวโน้มการปฏิรูป ระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้อง War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมีนางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวพจนา สุจำนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และทีมปฏิบัติการฯ ร่วมรับฟังการ บรรยายฯ

อ่านต่อ   

ประชุมทีมปฏิบัติการการปฏิรูปการบริหารราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
 


ดร.ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการ ประชุมทีมปฏิบัติการการปฏิรูปการบริหารราชการ กรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ   

ประชุมคณะทำงาน PMQA
 


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความรู้ PMQA" แก่คณะอำนวยการและคณะทำงาน PMQA เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

อ่านต่อ   

++ข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (มิติภายนอก)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (มิติภายใน)
เอกสารประกอบการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2558
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
แนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558

++ข้อมูลเพิ่มเติม


PPT. การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) วันที่ 18- 20 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมที เค.
ไฟล์ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) วันที่ 18- 20 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมที เค.
เรื่องเล่าจากบอส
Happy Workplace
คู่มือการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก) 19 มิ.ย. 57
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ (PA) ปี 2557 (มิติภายนอก)
คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี 2557 (มิติภายใน)
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพจัดการภาครัฐ ประจำปี 2557

 

การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART
การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การปี 2557

 

++ข้อมูลเพิ่มเติมประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประกาศผลการดำเนินงานการสร้างความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2555

++ข้อมูลเพิ่มเติม